The 27th ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2023)

SESSION DETAIL

Back

T04

T04 | 12:25-13:10 | 03-Nov-23 | ROOM F (ROOM 201)
 Difficult to reach BP target: What´s next ?

Switch to Vietnamese (Sang phiên bản tiếng Việt)

12:25-12:27 Introduction
A/Prof. TRAN Van Huy (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
12:27-12:37 Tăng huyết áp thứ phát: Khi nào nên sàng lọc và sàng lọc những gì
Dr. DOAN Chi Thang (Hue Central Hospital, Hue city, VIETNAM)
12:37-12:47 Phối hợp thuốc thế nào khi khó đạt huyết áp mục tiêu
Prof. DO Doan Loi (President of Vietnam Heart Failure Society)
12:47-12:57 Biến thiên huyết áp trong điều trị huyết áp
A/Prof. CAO Truong Sinh (Vinh Medical University, NgheAn, VIETNAM)
12:57-13:07 Panel discussion, Q&A
 
13:07-13:10 Wrap-up and summary
A/Prof. TRAN Van Huy (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)


Scan for detail

Question/Comment

Send Question/Comment: